Veber MID

Veber MID

Maqnit impulslu defektoskopiya metodu, kolonda cərəyan induksiyasının yaradılması nəticəsində mövcud olan impulslu maqnit sahəsinin, qəbuledici sarğac vasitəsilə eletrik keçiriciliyi gücünün (EKG) qeydiyyatdan keçiririlməsi üsuluna əsaslanmışdır.

-NKB və kəmər buraxılmış kolonlarda perforasiya intervallarının təyini.(pakerlər, mandrellər, klapanlar, sentratorlar, fənərlər)

Ümumi məlumat

Maqnit impulslu defektoskopiya metodu, kolonda cərəyan induksiyasının yaradılması nəticəsində mövcud olan impulslu maqnit sahəsinin, qəbuledici sarğac vasitəsilə eletrik keçiriciliyi gücünün (EKG) qeydiyyatdan keçiririlməsi üsuluna əsaslanmışdır.

-NKB və kəmər buraxılmış kolonlarda perforasiya intervallarının təyini.(pakerlər, mandrellər, klapanlar, sentratorlar, fənərlər)

-Cihaz boyu və perpendikulyar sahədə yerləşən defektlərin identifikasiyası.

-Maqnit xüsusiyyətləri olan, nasos-kompressor və kəmər buraxılmış quyuların tədqiqatı.

-NKB və kəmər buraxılmış kolonlarda metalın inteqral qalınlığının təyini.

-Ağzında yüksək təzyiqliyi olan quyuların tədqiqatı

-Təzyiq göstəricisinin işçi diapazonununda,  flüidin sıxlığını və quyudakı neft və qaz axını sərhədlərinin yerləşdiyi zonaların təyini (axın profilinin qurulması).

-Kolon reestrinin təsdiqlənməsi və bərpası.

-Perforasiya intervallarının müəyyənləşdirilməsi, defektoskop göstəricilərinin interpretasiyası.

-Yeraltı avadanlığın hermetikliyinin təyini zamanı, temperatur anomaliyalarının qeydə alınması.

Defektoskop korroziyaya davamlı metaldan hazırlanaraq, hidrogen sulfid tərkibinin 30%-dən çox olmayan quyularda istismar olunur.

Spesifikasiya

Spesifikasiya

Ölçmə parametrləri

Tədqiqat aparılan borunun minimal daxili diametri  52 mm

Tədqiqat aparılan borunun maksimal xarici diametri 245 mm

Tədqiqat aparılan tək borunun maksimal qalınlığı 12 mm

Xətalar

Tək borunun divarının qalınlığının tədqiqatında nisbi xəta ±0,25

NKB-dən keçirilmiş borunun ölçülməsində nisbi xəta ±0,75

Yazma sürəti 500 m/saata qədər

Bənzər məhsullar

Müraciət forması