Veber İL

Veber İL

Təsvir
Terrigen kəsilişlər də daxil olmaqla, kollektor laylarda karbohidrogen mövcudluğunun ekspress-analizini həyata keçirir. İnduksiya karotajı metodu, zond ilə ətraf mühit arasında qalvanik kontakt olmadan tədqiqat işlərinin aparılmasını mümkün edir.

Tədqiqat induksiya karotajı quyu cihazı ilə aparılır və göstərilən parametrlərin öyrənilməsini təmin edir:

qazma məhlulu filtratlarının laya birləşməyən intervallarda müqavimətinin təyini;
laylarda radial qradientlik müqavimətinin təyini;
kollektor laylarda karbohidrogen mövcudluğunun ekspress analizi.

Bənzər məhsullar

Müraciət forması